رویدادهای علمی
کلاس آموزشی کارکرد اختصاصی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در بلایا و فوریت ها با محوریت پیشگیری از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقل و رانندگی تدافعی مجری: واحدهای مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث و سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان

شرح فعالیت

مجری

تاریخ انجام

کلاس آموزشی کارکرد اختصاصی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در بلایا و فوریت ها با محوریت پیشگیری از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقل و رانندگی تدافعی

واحدهای مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث و سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان

1398/07/20