رویدادهای علمی
تمرین دورمیزی استخراج اطلاعات مناطق آسیب دیده و تهیه فهرست اقلام مورد نیاز با استفاده از سامانه های موجود مجری: مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان با مشارکت کلیه واحدهای ستادی مرکز بهداشت و گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان

شرح فعالیت

مجری

تاریخ انجام

تمرین دورمیزی استخراج اطلاعات مناطق آسیب دیده و تهیه فهرست اقلام مورد نیاز با استفاده از سامانه های موجود

مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان با مشارکت کلیه واحدهای ستادی مرکز بهداشت و گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان

1398/07/21