تا شکست کرونا در خانه بمانیم
تا شکست کرونا به سفر نرویم
 
امتیاز دهی