تدوین پروتکل رفع مشکلات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

تدوین پروتکل رفع مشکلات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

در نشست شورای کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک؛ دکتر جلال رحمانی، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تهیه و تدوین پروتکلی برای اولویت بندی و زمان بندی رفع مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد.

در این نشست، هاشم علیجانی، مدیر مرکز گسترش مرکز بهداشت استان قزوین نیز حضور داشت و در ابتدای آن، مسؤولان واحدها گزارش عملکرد ارائه کردند.

 
امتیاز دهی