بازدید کارشناسان واحد بهداشت محیط آبیک از تصفیه های سطح شهر
 مهندس اسدی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط به همراه کارشناسان سازمان بازرسی، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان آبیک از تصفیه خانه فاضلاب شهری و مزارع کشاورزی که با فاضلاب خام و پساب آبیاری می شود بازدید و تصمیمات لازم در این ارتباط را اتخاذ نمودند.
 
امتیاز دهی