آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
آگاهی از چگونگی تخلیه اضطرای در هنگام بروز حوادث، راهی موثر در کاهش تلفات جانی است

1398/7/19 جمعه

آگاهی از چگونگی تخلیه اضطرای در هنگام بروز حوادث، راهی موثر در کاهش تلفات جانی است

به گفته مهندس محرم چگینی، کارشناس مسؤول مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان آبیک، تخلیه اضطراری یكی از فعالیت هایی است که در زمان بروز حوادث، اهمیت بسیار پیدا می کند و آگاهی از چگونگی انجام آن، جزییات این کار و ھمچنین آمادگی برای اجرای آن، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تلفات جانی داشته باشد.

مهندس چگینی با بیان اینکه شرایط اضطراری، موقعیتی غیرقابل پیش بینی و رویداد برنامه ریزی نشده ای است که در اثر آن، افراد، تاسیسات و محیط زیست، در معرض خطر جدی قرار می گیرند، افزود: حرکت شتابان و اضطراری افراد از محل های خطرناك به علت تهدید و یا وقوع یک حادثه مخاطره آمیز را تخلیه اضطراری می گویند.

تخلیه افراد، در حالت های متفاوت

ایشان، تخلیه افراد را شامل افقی، عمودی و کامل دانست و گفت: تخلیه افقی، یعنی هر فردی در هر واحدی که قرار دارد، باید به سمت مقابل خطری که وجود دارد، تغییر مكان دهد و تخلیه عمودی، به تخلیه کامل یک طبقه اشاره دارد، یعنی در مورد حادثه ای که محلش دقیق مشخص شده، کارکنان می توانند به یک مكان دیگر در آن ساختمان، حداقل دو طبقه پایین تر از محل حادثه، که ایمن بودن آن مشخص شده، منتقل شوند.

تخیله کامل، آخرین راه

این کارشناس، تخلیه کامل را تخلیه کامل یک ساختمان دانست که تنها باید به عنوان آخرین راه حل، انجام شود. وی افزود که قبل از حادثه، اقداماتی برای تسهیل تخلیه اضطراری می توان انجام داد که شامل: تهیه نقشه مناسب محل، مشخص کردن مسیرهای تخلیه، مشخص کردن محل تجمع بعد از تخلیه، مشخص کردن تیم تخلیه اضطراری، تدارک سیستم اعلام و خاموش کردن آتش، مشخص کردن شماره های ضروری و آموزش کلیه کارکنان است.

مهندس چگینی خاطر نشان کرد: اقداماتی چون حفظ خونسردی، فعال کردن سیستم هشدار، تماس با مراکز امدادی و دادن اطلاعات کامل از ماهیت حادثه شامل آدرس و شماره تماس، وجود مواد خطرناک و راه های دسترسی، در داشتن یک پاسخ مناسب به مخاطرات رخ داده، موثر خواهد بود.

 
امتیاز دهی