آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
چکیده عملکرد واحد مدیریت خطر، بلایا و حوادث مرکز بهداشت آبیک در سال1398

1399/5/16 پنجشنبه

چکیده عملکرد واحد مدیریت خطر، بلایا و حوادث مرکز بهداشت آبیک در سال 1398

محرم چگینی، کارشناس مسول مدیریت کاهش خطر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک در ارتباط با خلاصه اقدامات این واحد در سال 98 به موارد زیر اشاره کرد:
1- افزایش بیش از ۱۷ درصدی شاخص آمادگی خانوار به کل خانوارهای منطقه در برابر بلایا
2- برگزاری ۱۸ جلسه کلاس و همچنین دو مورد آزمون الکترونیکی برای کارشناسان مراکز و ستاد مراقبین سلامت بهورزان پزشکان و کارشناسان رابطه
3- انجام چهار مورد مانور دور میزی و همچنین چهار مورد مانور تخلیه سریع و اطفاء حریق و همچنین یک مورد تاب آوری تجهیزات
4- تشکیل ۵ جلسه کمیته بهداشت در بلایا توسط ستاد شهرستان برای کارشناسان مراکز و ستاد

وی در ادامه چالش‌های واحد مدیریت خطر و بلایا و حوادث را به شرح ذیل عنوان کرد:

۱. ارتقاء میزان ایمنی واحدهای بهداشتی و درمانی از نظر سازه و غیر سازه ای و تامین منابع مالی و تجهیزاتی مورد نظر

۲. آموزش آمادگی خانوارها در برابر بلایا و افزایش میزان مشارکت مردم و کلیه ارگانها در ارتقا و بهبود واقعی شاخص

۳. استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت بلایا در حوزه بهداشت و درمان و پیگیری تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نظر

 
امتیاز دهی