آخرین اخبار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک
تشدید نظارت بازرسان بهداشت محیط آبیک از واحدهای صنفی

1399/6/15 شنبه

محمد بابایی رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبیک از طرح تشدید نظارت های کارشناسان بهداشت محیط آبیک از واحدهای صنفی خبر داد.

در این رابطه، رضا اسدی، کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان آبیک گفت: دو‌ واحد صنفی‌ نانوایی‌ و عطاری ‌در ‌شهر‌ آبیک، بی توجه به تذکر‌ و اخطار‌های‌ قبلی، به ‌دلیل عدم‌ رعایت‌ موازین ‌بهداشتی‌ و پروتکل‌های‌ پیشگیری‌ از‌ بیماری ‌کرونا توسط‌ بازرسان‌ بهداشت‌ محیط‌ پلمپ‌ و متصدیان ‌متخلف ‌به‌ مراجع ‌قضایی‌ معرفی ‌شدند‌.

 
امتیاز دهی