اطلاعیه ها
اسناد مناقصه واگذاری نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک

1398/4/8 شنبه

-تاریخ فروش اسناد مناقصه واگذاری نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان شهدای آبیک  : 11/4/98 لغایت 13/4/98 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت خرید اسناد:  http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی