اطلاعیه ها
مزایده واگذاری مشارکت در راه اندازی تجهیز و مدیریت بیمارستان شهدای آبیک

1398/5/1 سه‌شنبه

- تاریخ فروش اسناد مزایده :  98/4/25 لغایت 98/4/31

- آدرس فروش اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت    http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی