معاونت درمان
معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک با افتتاح این شبکه در سال 1382 فعالیت خود را در زمینه نظارت و کنترل بر کلیه مراکز بهداشتی و درمانی آغازنموده است و در راستای اجرای هر چه بهتر خدمات و با جذب نیرو در سالهای اخیر هم اکنون این واحد با 2 کارشناس و با تفویض اختیارات از سوی معاونت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مسئولیت نظارت کمی و کیفی بر کلیه نهادهای دولتی و خصوصی بخش بهداشت ودرمان این شهرستان را دارد