شرح وظایف

برنامه‌هاي مديريت و كاهش خطر بلايا در حوزه بهداشت عمومي

 •  پيمايش ملي برنامه‌ها و دستاوردهاي معاونت‌هاي بهداشت در مديريت و كاهش خطر بلايا
 • ارزيابي خطر بلايا در نظام شبكه در ابعاد آمادگي عملكردي و ايمني سازه‌اي و غيرسازه‌اي
 • تدوين و پايلوت برنامه ادغام مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام شبكه بهداشتي درماني
 • شناسنامه آسيب‌ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت
 • بازبيني مستمر دستورالعمل‌ ارايه خدمات بهداشتي در بلايا
 • ايمن‌سازي تسهيلات بهداشتي در برابر بلايا

كاركردهاي حوزه بهداشت عمومي در مديريت و كاهش خطر بلاياي طبيعي و انسان‌ساخت

قبل از وقوع بلايا:

 • ارزيابي آسيب‌پذيري و آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي
 •  اجراي اقدامات كاهش آسيب‌پذيري و ارتقاي آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي
 • جلب مشاركت عمومي براي اجراي برنامه‌هاي سلامت-محور كاهش خطر بلايا
 •  آگاه‌سازي عمومي درباره راهكارهاي ارزيابي و كاهش خطر بلايا
 • تدوين برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشاركت ساير بخش‌ها
 • ذخيره‌سازي لوازم و ملزومات ارايه خدمت بهداشتي اوليه در فاز پاسخ
 • استقرار فرآيند سامانه هشدار اوليه مخاطرات در تسهيلات بهداشتي
 • اجراي برنامه‌هاي آموزش تخصصي براي مديران و كاركنان بهداشتي
 • اجراي تمرين‌هاي آمادگي بلايا در تسهيلات بهداشتي و جامعه

در زمان وقوع بلايا:

 •  ارزيابي سريع آسيب‌ها و نيازهاي تسهيلات بهداشتي و جامعه
 • ارزيابي مستمر نيازهاي بهداشتي جمعيت آسيب‌ديده
 • ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه هماهنگ، به‌موقع و موثر
 • پايش و ارزشيابي اثربخشي ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه

پس از وقوع بلايا:

 •  تدوين برنامه بازيابي تسهيلات بهداشتي با رويكرد توسعه پايدار
 • بازسازي تسهيلات و بازيابي برنامه‌هاي بهداشتي آسيب ديده
 • مشاركت در تدوين و اجراي بازيابي رواني-اجتماعي جامعه
 • پايش و ارزشيابي اقدامات فاز بازيابي بلايا