شرح وظایف
 • ·  تدوین برنامه تفضیلی واحد آمار
 • · جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی:
 • · جمع آوری و کنترل آمار جمعیت به تفکیک گروههای سنی، روستایی، تیم سیاریو افاغنه شهرستان و ورود اطلاعات به نرم افزار EXCel جمع بندی و استخراج آمار جمعیتی شهرستان
 • · اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ:
 • · جمع آوری آمار مرگ و میر از بیمارستان ها ، شهرداریها (گورستانها )مراکز بهداشتی درمانی
 • · خانه های بهداشت مرکز فوریتهای پزشکیو پزشکی قانونی و هماهنگی با اداره ثبت احوال
 • · ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سیستم ثبت مرگ و میر کنترل اطلاعات داده شده
 • · حذف موارد تکراری و ارسال نسخه کامپیوتری اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان
 • · تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی : فرمانداری –بیمارستان –مدیرشبکه- پزشکی قانونی
 • · ثبت احوال –شهرداری –گورستان- مرکز فوریت های پزشکی
 • · برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جهت همکاران محیطی انجام هماهنگی های لازم در خصوص مرگ کودکان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده
 • · انجام هماهنگی های لازم مخصوص مرگ ناشی از سرطانها- سل- مننژیت- ایدز- خودکشی ها و........با واحد مبارزه با بیماریها
 • · جمع آوری کنترل- ورود اطلاعات در نرم افزار ziqunit و استخراج شاخصهای زیج حیاتی
 • · جمع آوری کنترل –استخراج آمار مراجعین سرپایی- به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 • · ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
 • · ورود اطلاعات در نرم افزار EXCel
 • · همکاری در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
 • · جمع آوری و کنترل –تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • · طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
 • · تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروهها
 • · پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .
 • · برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هریک از برنامه ها
 • · آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم
 • · اجرای طرحهای علمی پژوهشی
 • · همکاری در برنامه آماری سایر واحدها
 • · شرکت در سمینار ها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به بررسی دادها انجام سایر امور مربوطه.