گالری تصاویر شبکه بهداشت و درمان آبیک
يكشنبه 14 مهر 1398 ایستگاه سلامت در پارک شهید رجایی آبیک به مناسبت هفته جهانی سالمندان سال98
8   
1398/7/14 يكشنبه
3   
1398/7/14 يكشنبه
9   
1398/7/14 يكشنبه

1   
1398/7/14 يكشنبه
6   
1398/7/14 يكشنبه
3   
1398/7/14 يكشنبه

7   
1398/7/14 يكشنبه
5   
1398/7/14 يكشنبه
1   
1398/7/14 يكشنبه

2   
1398/7/14 يكشنبه
4   
1398/7/14 يكشنبه
2   
1398/7/14 يكشنبه

7   
1398/7/14 يكشنبه

 
امتیاز دهی