گالری تصاویر شبکه بهداشت و درمان آبیک
يكشنبه 14 مهر 1398 برگزاری همایش سالمندان در سالن همایشهای یاسین شبکه به مناسبت هفته جهانی سالمندان سال98
4   
1398/7/14 يكشنبه
6   
1398/7/14 يكشنبه
6   
1398/7/14 يكشنبه

4   
1398/7/14 يكشنبه
5   
1398/7/14 يكشنبه
6   
1398/7/14 يكشنبه

3   
1398/7/14 يكشنبه
3
9   
1398/7/14 يكشنبه
7   
1398/7/14 يكشنبه

2   
1398/7/14 يكشنبه
4   
1398/7/14 يكشنبه
8   
1398/7/14 يكشنبه

1   
1398/7/14 يكشنبه
3   
1398/7/14 يكشنبه
4   
1398/7/14 يكشنبه

7   
1398/7/14 يكشنبه
2   
1398/7/14 يكشنبه
2   
1398/7/14 يكشنبه

6   
1398/7/14 يكشنبه
1   
1398/7/14 يكشنبه
3   
1398/7/14 يكشنبه

9   
1398/7/14 يكشنبه
5   
1398/7/14 يكشنبه
1   
1398/7/14 يكشنبه

 
امتیاز دهی