شرح وظایف روابط عمومی
1- جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمانبه‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق :
- شرکت در جلسات مدیران و سیاستگذاری سازمان .
- شرکت در گردهمائی هائی که از سویسازمان برگزار می شود.
- دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ،صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌رسانی دارند.

2- ارتباط مستمربا مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی مخاطبان سازمان ، رسانه هاو نخبگان از طریق :
- برنامه ریزی ارتباطات مردمی.
- انجام گرفتن طرحهاینظرسنجی.
- انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .
- برگزاری مصاحبه های عمومی و اختصاصی.

3- بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طورمستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق: گردآوری وارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی ، به منظوراطلاعرسانی درسطح سازمان و پاسخگوئی ، ارائه توضیحات تکمیلی و جوابیه در صورت لزوم .

4- انعکاس فعالیتهاو برنامه‌های سازمان به مردم و رسانه‌ها از طریق :
- تهیه و تنظیم اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و انعکاس آن در رسانه‌ها .
- انتشار نشریه ادواری داخلی در سطح سازمان .
- انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ،کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی برای استفاده عموم مخاطبان سازمان در جامعه .
- تهیه عکس ، فیلم ،تیزر و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای سازمان وانعکاس آنها .
- انتشار گزارش عملکرد سازمان و واحدهای مختلف آن به صورت مکتوب، الکترونیکی و تصویری .
- مشارکت و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ها ونمایشگاه ها .

5- روابط عمومی الکترونیک
- طراحی ، ایجاد و به روزرسانی وب سایت سازمان با همکاری واحدهای دیگر.
- انتشار مستمر اطلاعات و اخبارسازمان از طریق وب سایت سازمان .

6- اهتمام به نکوداشت مناسبتها و مراسم های مذهبی و ملی با لحاظ ارزش های موجود در جامعه