واحد آمار و اسناد
آمار ، به عنوان یک علم عبارت است از مطالعه و بررسی برای مفهوم دادن به داده ها . درهرفعالیت و برنامه ریزی،آمار و اطلاعات منابع ارزشمندی در راستای تصمیم گیری صحیح برای سازمانها محسوب میشوند،‌ به عبارت دیگر رشد و توسعه در هر نظامی از جمله بهداشت و درمان کشور بدونبار اطلاعاتی نامفهوم است یعنی بدون داشتن اطلاعات پایه از گذشته و وضعیت موجود نمیتوانیم برنامه ریزی موثری در راستای نیل به اهداف آتی ساز مان داشته باشیم .
در سیستم بهداشتی آمار و اطلاع رسانی دقیق و پویا با دریافت داده های خام و تجزیه و تحلیل آنها مانند یک فیلتر پردازش کننده عمل می کند، ا رسال پس خوراند مناسب به صورت شاخص های استخراج شده ، جدا ول و نمودارها و... نقاط ضعف و قدرت را برای مدیران و کارکنان سیستم بهداشتی نمایان می سازد .و این اطلاعات به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب و ارتقاء شاخص های بهداشتی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می باشد.