• ساعت : ۷:۹:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۸۳۸
تجدید بار چهارم مزایده فروش یك ملك شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه
عنوان مزایده : مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

- عنوان مزایده : مزایده فروش یک ملک شامل هشت باب آپارتمان دانشگاه

- تاریخ فروش اسناد : 24/10/99 لغایت 04/11/99 

آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   : https://setadiran.ir

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V6.0.9.0